Gizlilik

Tekin & Tuna olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde emredilen sınırlarmalara uyarak işlemekteyiz. Sitemizi kullanmaya başlamadan önce gizlilik hakkındaki bu notumuzu okumanızı rica ederiz. Tekin & Tuna bu belge içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Burada yapılacak olası değişiklik güncel versiyon sitemize yansıtılır ve sitemizde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tekin & Tuna tarafından iletişim kanalları, bültene abonelik, elektronik posta kayıt formu gibi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda sözü edilen kanunun 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve Tekin&Tuna’nın işbu notunda belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Tekin & Tuna tarafından sitemizden faydalanabilmeniz, sitemizin geliştirilmesi, (onayınız üzerine) hazırlanan yayın ve içeriklerin sizlere gönderilmesi, ilgili etkinliklerin tarafınıza bildirilmesi, soru ve taleplerinizin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, kullanım şartlarının uygulanabilmesi, site ve şartlardaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.
Tekin & Tuna, kişisel verilerinizi yukarıda sözü edilen kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen istisnai durumların varlığı halinde (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Tekin&Tuna’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması) işleyebilecektir.

Verilerin İşlenme Süresi

Tekin & Tuna, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Tekin & Tuna, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecektir.

Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak söz konusu kanun kapsamında:
- Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanunun 7. maddesindeki şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- 5 ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da daha önce Tekin&Tuna’ya bildirdiğiniz ve kayıtlarımızdaki elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Süleyman Seba Cad., No: 48 BJK Plaza A Blok D.42, 34357, Vişnezade Mah. Beşiktaş, İstanbul/Türkiye adresine veya info@tekintuna.com adresine iletmeniz gerekmektedir.