COVID-19 VE ŞİRKETLERİN KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

COVID-19’un ekonomi üzerinde de ciddi tehdit oluşturması sebebiyle sermaye şirketlerinin mevcut özkaynak yapılarının korunmasını teminen bu konuda önce Ticaret Bakanlığı bir duyuru yayınladı ardından da COVID-19 tedbirleri kapsamında 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 17 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba Kanun’da, sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımına ilişkin getirilen sınırlamalar ile şirketlerin öz kaynak gücünün kâr dağıtımı yapılmak suretiyle hassaslaşmasının önüne geçilmesi ve böylece özkaynak yapılarının bu süreçte korunması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar,
(i) 2019 yılı net dönem kârının %25'inin üzerindeki kısmının dağıtımına karar karar verilemeyecek ve
(ii) Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
(Yukarıdaki durumlara ilişkin bu sınırlama iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır)
(iii) Ayrıca genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Belirtilen süreyi 3 (üç) ay daha uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak halihazırda alınmış kâr payı dağıtımı kararları bakımından ise, henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış olması halinde, 2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşan kısmına ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine, Cumhurbaşkanı'nın belirlenen süreyi uzatma veya kısaltma yetkisini kullanması halinde ise ilgili tarihe kadar ertelenecektir.

Torba Kanun kapsamında, ilgili sınırlamalara aykırı davranan şirketlerin tespiti ve uygulanacak yaptırımlar hakkında özel bir düzenleme bulunmamak ile birlikte Ticaret Bakanlığı şirketleri denetim ve gözetim yetkilerini kullanabilecektir.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen tali düzenlemeler ile dağıtıma ilişkin sınırlamaların esasları ve istisnaları hakkında büromuz avukatları ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.